ترانه نوین

گزیده عاشقانه های کسری مهرگان به کوشش((هانیه سالاری))

ترانه نوین

گزیده عاشقانه های کسری مهرگان به کوشش((هانیه سالاری))

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وبلاگ نویسی حرفه ای» ثبت شده است

(نازنینانم"در حول محور"توضیحاتی که پیش از این دادیم"همچنان میتوانید اگر سوال و یا مطلبی در مورد این مقوله دارید"یا در قسمت نظرات این آوردگاه ادبی"و یا به ایمیل شخصی:کسری مهرگان"مطرح بفرمایید"و این وبلاگ توسط خود ایشان نظارت کیفی میشود"و نیازات شما نیز برآورده.

چنانچه"دیدید"پیش از این و در شماره های اخیر منهج و پایه ترانه به طور تئوریک"موشکافی شد و توضیح داده شد"و خدا را سپاسمندیم که مورد پسند یارانم"واقع شد"اما عده ای از دوستان و(منتقدین)محترم و عزیز"گله کردند که شما یکسری مطالب رو جا انداختید بر این شدم تا اضافه کنم:

یارانم:تمام مطالب واصول ذکرشده قواعدو الفبای اصلی یک ترانه راشکل

میدهند.حال ممکن است ارایه ها ومطالبی جدیدتوسط یک شاعریاترانه سرا بصورت خود آموز در ذهن و قلمش

ایجاب گرددتاشکل بهتری به یک اثرکلامی بدهدکه این مورددلیل مغایرت اینها

بایکدیگرنیست وهمه اینهاقابل جمع است .لکن نکته بسیار مهم درهنر ترانه سرایی آشنایی کاتب اثر با:اقسام شاخه های ادبی و شعری و کلامی است.که این موضوع بر خلق یک اثر دلنشین نصرت فزونی دارد.وشخص ترانه سراباید که در زمینه محبوبات کلامی حداقل آشنایی وآگاهی داشته باشد که این امربا مطالعه برآثار کبار"وبزرگان واصحاب کلام شکل پخته تری به خود میگیردوصد البته که فن غزلسرایی طلایه دار وراهبر بدوی ترانه سراییست.وشخص ترانه سرا((البته در شاخه ی حرفه ای))باید که باملزومات غزلسرایی همبستری تنگاتنگی داشته باشد که این موضوع "به همخوانی و هم خانواده بودن :غزل"وترانه معطوف میگردد.وسراینده ترانه بایدکه در حیطه ی شعرمهارت داشته باشدوسطح کیفی آثارو اشعارش را ابتدا در زمینه ی شعر سنجیده باشدتا بتواند پس از طی کردن این پروسه به پختگی لازم برای خلق یک ترانه برسد.متاسفانه امروز و روز ترانه سرا هایی((البته اگربشود نامشان را ترانه سرا گذاشت))در این عرصه فعالیت میکنند که حتی از بدوی ترین اصول شعر وترانه آگاهی ندارند و به دلایل مختلف آثارسوءشان مورد تائید خوانندگان واقع میشود وازاین فرصت استفاده نموده و الفاظ:هرز و سخیف و بی پایه خودرا بصورت سمی در اذهان مخاطبین ارزاق میکنندکه بارها گفتیم که این موضوع به فقرفرهنگی مردم در زمینه شناخت یک اثر کلامی در مخاطبینی که سواداعظم آن عوام هستند دراین زمینه بازمیگردد که این ناآگاهی میانبری برای نشر آثار ترانه سراهای نوپا و بی کفایت مبدل شده.که چه بسیار ازآنها امروزه دارای اسم و رسم دراین زمینه هستند و حتی سیاهه شان با قیمت های کذا و کذا خریداری میشوداما با اصول و منهج این هنر اجنبی اند وبه راستی که با نام ترانه سرا:چه بس بار گرانی را بر دوش نالایقشان میکشندو گاها دراین زمینه اظهار فضل میکنند که بسیاری از ایشان حق نظر دادن در این حیطه هنری تخصصی را ندارندوبا نگاهی سطحی بر آثارشان پس از اندکی کسب علم در این زمینه بر پوشالی بودنشان پی خواهیم بردو درمیابیم که سیاهه شان

پراست از خالی که ما مجال باز کردن این موضوع را در عناوین بعدی واگذار میکنیم.دوستانم"هرچندکه امکان تشریح صددرصدبرای بیان یک ترانه به این صورت که همه رادریک صفحه جمع کردو

به نمایش گماشت مقدرنیست وبرخی ازآنها باکارکردن مداوم وبراساس

تجربه وقرارگرفتن درمحیط این هنر واقع میشود ومطلب مهمتراینکه به نظرمن

نیمی ازشکل گیری متون تاثیرگذاربه حس درونی یک سراینده یااحساسی که یک شاعردرآن لحظه داردبرمیگردد.وصدالبته که این موضوعات باتمرین وهرچه بیشتر وارد این هنر شدن هربارشکل تازه وکاملتری به خودمیگیرد

وازآنجاکه شعروترانه سرایی یک هنر الهامی است وازحالات حسی وعاطفی مختلف برشخص مستعد الهام میگردد با بازگذاشتن ذهن وقلب وتزکیه عواطف واحساسات فرد که این موضوع مهم باعث پاکی وخلوص قلم میگردد

مسبب هرچه زیباتربه ثمررسیدن این هنرمیگردد.ممکن است یک ترانه یا شعری مدتهاباما مهجورشودیابه زبان ساده ترشعر برای مدتهاازمافاصله بگیرد

که این موضوع دراین حیطه هنری چیزی بعیدنیست به قول استادبزرگوارم

استاداحمدشاملوفقید که میفرمود:که درطول زندگی هنری من ایامی بود

که شعربرای سالهای متمادی فاصله میگرفت وبه زبان عامیانه(قهر میکرد) وتاخیر درانتشارات جدید ایشان نیزبه همین دلیل بود.امیداست که این موضوع باعث دلسردشدن

افراد با این هنر نشود و اینکه کسانی میتوانند در ورطه ی هنر به جایگاهی

برسندکه هنرخودراباورکنندوباممارست وتمرین بسیارروح وقلم خودرا برای

هرچه بیشترواردشدن دراین عرصه قلبی صیقل دهند.با آرزوی موفقیت و

شادکامی برای تمام مردمان سرزمینم امیدبراین دارم که همه مادرزمینه ای

که طالب آن هستیم باصداقت و نجابت گام برداریم تامردم نیزماراباورکنندونصیحتی را

که به شما عزیزان دارم این است که هیچ گاه به دلیل اسم و رسم یک

شاعروترانه سرا ازآثاراوتقلیدبه عمل نیاوریم وسعی کنیم که خودمان باشیم

وخودساختگی و نوآوری راسرمشق خودقراردهیم.عدم علاقه ماباآثاردیگرهنرمندان

علت بدبودن آن نیست وسعی کنیم که نظریات و عقاید یک فرد را خواه آن

درزمینه یک ترانه باشد یاهرچیزدیگری محترم بشماریم ودراین عرصه بگونه ای عمل کنیم که انتظارداریم بامارفتارشود به امید سرسبزی شما یارانم.


      ((به قلم:کسری مهرگان))

 KasraMehregan021@Gmail.com