ترانه نوین

گزیده عاشقانه های کسری مهرگان به کوشش((هانیه سالاری))

ترانه نوین

گزیده عاشقانه های کسری مهرگان به کوشش((هانیه سالاری))

                                    ((نقدی بر ترانه معاصر)):


       (درود بر یکایک شما خوبان).اما بعد:

یاران:در برهه بغرنج کنونی"که متاسفانه موسیقی به ابزاری برای

بهعرف رسیدن اسمی وشهرت یافتن پوشالی وبعضا سوءاستفاده مالی برخی مبدل گشته که این پهنه

پاک وبیکران را به بیراهه کشانده که ازقضا این اچحاف درمحصولات کلامی بیش ازبیش سایه افکنده

برآن شدیم تا این مسئله رابه چالش بکشیم.

ازانجاکه امروز و روز افت چشمگیر این عرصه چه ازنظر((نوا))و چه در طبقه((شعروترانه))بیش ازپیش به

چشم میخورد وافرادی نامستعدوبی مسئولیت پای براین عرصه نهاده اندوبا الفاظ پوچ ومضحک وبعضا

هرزه کمرهمت برتخریب این هنربسته اندکه متاسفانه این موضوع بدلیل ناآگاهی و اجنبی بودن مردم

بااین طبقه ازهنرتوانسته اندمخاطبانی رابرای آثار سوءشان بیابند/سعی براین داریم که این موضوع

مهم رازیر ذره بین قراردهیم.

امروزه به وضوح میتوان عارض شدکه موسیقی کنونی بر پایه((ریتم))و یا((ریتمیک))بودن استوار

شده وشماامروزه آثاری را میبینیدومیشنوید که به نصرت ریتم های ناموزون اعمال تحمیل میکنند.

بطور مثال:برخی از...کارشان رابدون کوچکترین دانش علمی و اصولی به مرحله اجرا میگمارند

والفاظی پوچ وسخیف را باریتم های بعضا شادومحرک خلط میکنندوبدلیل اینکه تم وفضای کار به

نوعی پرانرژی ومحرک است وذهن وجسم مخاطب را به وجد میاوردتوانسته اندکه آثاربنجول و

بی صفا و کدر راچون ویروسی درمیان عوام جامعه نشردهندکه به علت فقرفرهنگی ((برخی))

از مردم در حیطه موسیقی به مراد دلشان برسند.

حال باید دانست که وظیفه یک هنرمندمسئول در رابطه با این معضلات چیست؟

واصحاب ادب چگونه بایددراین برهه حساس چاره اندیشی کنند؟

درصورتیکه امروزه افرادی القابی راباخود به یدک میکشند که این بار چه بس بر ایشان گران است

وچه درمصاحبت بااین اسماءبی کفایت و نالایقند.بطورمثال شخصی سیاهه ای موزون وهمقافیه

درقالب یک شعر بدون کمترین توجه به موضوع ویا قواعد ومنهج نگارش در مصحف پیاده میکندو

خواننده نیزآنرا اجرامیکندوبا گذراندن این پروسه بی مرحله و ناچیز وبه سادگی به عنوان شاعر و یا

ترانه سرا به عرف میرسد.

یاران"حال بیاییداندکی به گذشته بازگردیم و عرصه شعروموسیقی را درآن برهه زمانی ارزیابی کرده

و با اوضاع کنونی قیاس کنیم.

"اگر اندکی بادیده ی انصاف بنگریم بلاشک متوجه افت شدید وسیر نزولی و معنوی این عرصه
خصوصا در زمینه کلامی خواهیم شدودرمیابیم که چقدر از مسیر اصلی دورشده ایم وبه قول معروف
از اینور بام افتاده ایم.
همی با مروری چند برگذشته افرادی چون:تورج نگهبان"همایون خرم"معینی کرمانشاهی"بابک بیات
ومشیری ها"و کباری چون جنتی عطایی ها"رامیبینیم که چه بیرحمانه نیک نواخته و سروده اند
و خط قرمزی برآثار ماندگارشان گماشته اند تا حرمت و سنت این عرصه پاک را پاس بدارند وهمی
کوشیده اند تا ازمنهج اصیل دور نشوند.
اینک با تامل بریک اثرماندگار به سادگی درخواهیم یافت که درهر طبقه از اجزای یک اثرافرادی
سکان دار بوده اند:که دارای بار فرهنگی وادبی وموسیقیایی هستند.موزیک رامیشناسند و شعر
وکلام را میفهمند و اجزای آنرا نیز...بیش از هرچیز به ماندنی شدن میاندیشند تا خواندنی شدن.
امروزه متاسفانه عامل کثیر افت و شد موسیقی((بخل))برخی از اهل هنر درمعرفی این عرصه
است.امروزه کمترشاعر و ترانه سرایی رامیبینیم که باید وقواعد یک اثر کلامی راموشکافی کند
و مخاطبان را که سواد اعظم ایشان  عوام طالب"یک جامعه هستندرا بامنهج کلام آشناکند.
البته انتقادمابیشتر بر محبوبات کلامی است تادیگر اجزای موسیقی.صدالبته که عزم ما کوبش و
تخریب شعرا وترانه سراها نیست ونبوده بلکه خواهانیم که سخاوت فزونتری دراین برهه زمانی از
ایشان در مورد این هنر درج یابد.
امروزه با رشد تکنولوژی و ابزار ارتباطی وخصوصاوخصوصا وخصوصاشبکه های ماهواره ای بی
مسئولیت عرصه را برای تخریب این هنر نفیس فراخ کرده اند.بطوریکه اثر ترانه سرا و یاخواننده
رادر مقابل دیدگان میلیونها مخاطب خود به معرض نمایش میگذارند"فارغ از سنجش سطح کیفی
آن اثر.متاسفانه امروزه عمده آثار در میان قشر جوان و مخاطبان جوان به ابزاری برای التماس و
خواری در مقابل جنس مخالف تبیین شده اندکه ترانه سرا ازهرترفند نامعقول و ازهر سیاهه ای
استفاده ابزردی میکند برای نگارش یک موضوع سخیف و دون شان که اگرتونباشی من ذلیلم و
طناب دار من کو؟...و:بذا تا پاتو ببوسمو فکرمو تا موادکشیدم وازاین افعال هرز و فرومایه و هکذا...
حال بنگریم با این اوصاف چه مصیبت و بلایی بر پیکر این هنر غنی که مهد و خواستگاه آن میهن
هنرپرورمان بوده سایه خواهدافکند و به راستی داعیان این عرصه کجایند تا جوابگو باشند؟
آیا موعد آن نرسیده تا اصحاب ادب و شعرای بزرگ ماموضع تحریم این لاتعلات را برخود بگیرند.
درحالیکه یک ترانه سرای نوپابر این پرپر میزند که اثرخود را بصورت جب و رایگان به یک خواننده تقدیم
کند و حاصل دسترنج روح و احساسات و نیز خونابه ی قلم خودرا در بازار شهرت حراج کند که
متاسفانه این معضل در بین ترانه سرایان امروزی به کثرت به چشم میخوردکه بسی موجب تاسف
وتاثر است.متاسفانه بایدگفت که حرفه ی سرایش و نگارش ارج و قرب خودرا در قمار ملتمسانه
سرایندگان نوپا از کف داده وهرکسی حاضرنیست که قدمی هرچندناچیز برای نجات این هنرنفیس
از منجلاب شهرت و خالتور و روزمرگی برداردو این بحران را مدیریت کند.
آن هم برای هنر ارزنده ای بسان ترانه سرایی که به اعتراف بزرگان هنر این قسم از محبوبات کلامی
یعنی:ترانه از ژرف ترین و پیچیده ترین طبقات هنرهای سخن سرایی بشمار میرود که اهل ادب بر
ارج و عزت  فزونتر این نوع از هنر نسبت به سایراقسام شعر اجماع کرده اند.


((به قلم:کسری مهرگان))KasraMehregan021@Gmail.comنظرات  (۸)

دوست عزیز با تشکر از مطالب مفیدو صداقتتون اما نمیشه همه رو با این چشم دید و هنوزهم افرادی مستعد دیده میشن که شرافتشونو با چیزی عوض نمیکنن.نظرشما چیه؟
دوست عزیزم فرمایش شما نازنینم یقینا صحیحه ما هم برخی از اشخاص رو که وصله ناجور این هنر محسوب میشوندرا مثال زدیم .
همانهایی که با گذری بر سایتهای اینترنتی شیوه ناباب کارشان را میبینید که برای فروش یک ترانه سخیف وناچیز چه کارهایی که نمیکنند .من به شخصه سایتی رو دیدم که باتیتر درشت اعلامیه ای
طرح کرده بود برای فروش ترانه :هر بیت 500 تومان و اگر طرف شناخته شده باشد بیتی 10هزارتومان هم به خواننده میپردازند.
((انالله وانا الیه راجعون))
سلام همه ما باید بدونیم که امروز ما شاعرای بزرگی مثل روزبه بمانی ها را داریم که خداییش ایراد گرفتن از کارش بی انصافیه
راستی چند وقته که موضوع دعوای لفظی روزبه با آقای گلرویی
بدجوری داغ شده میخواستم بدونم راسته ؟اگه هست دلیلش چیه؟زووووود جواب بدید.مرسی.بوس...
دوست عزیزم با احترام به سلیقه شماو با احترام دوچندان بر خط مشی جناب بمانی باید عارض شوم که ((نقد))و((ایرادپراکنی))دو
مقوله کاملا متفاوت بایکدیگرند.اما از منهج فنی و علمی که به این مسئله بنگریم متوجه برخی روزمرگیها و تاکیدبر تکرار الفاظ در برخی از آثاراین هنرمند عزیز خواهیم شدکه  این موضوع نیازمند فضایی فراخ تر برای بسط وبازکردن این است که ما ازآن در این مطلب میگذریم.واما درگیری لفظی به نظرمن از سوی یغماگلرویی دامن زده شده که متاسفانه ایشان با بکارگیری الفاظ زشت سعی بر ترور شخصیتی روزبه دارندو بهتانهایی را بدون ذکر سند وارایه برهان ومدرک متوجه ایشان نموده که این موضوع دون شان کسی است که خودرا ترانه سرا مینامد.حال این موضوع
درست باشد یا نه...اما جناب روزبه نیز بارها بابکارگیری الفاظی
درقالب تهمت به هنر ترانه سرایی توهین کرد وبارها از این عرصه به عنوان (صنف)نام برد.که این موضوع جای بسی تامل وتعمق از سوی طرفین دارد.ومشخصایغما دل پری داشت ومکارم غیر اخلاقی را ازخود نشان دادکه وارد آن نمیشویم
دوستان این موضوعات در میان هنرمندان تمام جهان دیده میشود
اما چیزی که برای من غیرقابل هضم بود تاکید هردو بر تخریب یکدیگر بودکه البته با ملاطفت روزبه" یغمای عقده ای سرجاش نشست و بلاخره خاموش شد.البته ایشون همچین هنرمند هم نیستن...
سوزان عزیز در وهله اول باید بیاموزیم که خطاب کردن یک فرد بااین
الفاظ ان هم درمقابل هزاران نفر ازطرفداران ایشان دور از اخلاق و انسانیت است.اما بعدهردوی ایشان جوانند و خام والبته جویای نام
حال سفرها باید تا پخته شوند.جالب اینجاست که یغما گوشه ای ازمتن  ترانه روزبه رو به چالش میکشد و از مجری :((خواننده)) اثر
بعنوان خاطره ساز نسلها یادمیکنند و برای مثال نیز مطلع یکی از ناب ترین آثار  جناب اقبالی را ذکر میکنند که جای بسی تاسف است که ایشان هنوز نام ترانه سرای اثر را نمیداند و با اجزای تولید آن بیگانه اندو به خبط این کار بانو لیلا کسری((هدیه))را به جناب سرفراز منصوب میکند که جالب اینجاست که روزبه بمانی هم این موضوع را تائید میکند.من نمیدانم که جناب گلرویی چقدر سواد موسیقیایی دارند و چقدر با فنون سخن سرایی و قواعد و منهج نگارش ترانه ویک محصول کلامی آشنایی دارند.البته بنده این را ازباب انتقاد عرض میکنم که با مروری نچندان عمیق به وضوح متوجه سبکی بار علمی ایشان در خرد کردن و خلط کلمات
با یکدیگر و پراکنده سرایی و بعضا تقطیع و پیاده کردن واژه های
انقضاء گذشته در قالب محوری آثارشان خواهیم شد که البته مامنکر ایشان نیستیم لکن عارض شدیم که هردو نوسفرند و شب دراز.ولی مجموعا روزبه از قلم پاکتر و شیواتری دراین بین برخوردار است که این موضوع با همکاری با برخی از موزیسین
های باسابقه رفته رفته پختگی فزونتری خواهدیافت و تجربه بیش از پیش را به ایشان تزریق خواهد کرد.به امید موفقیت برای هردویشان.
 • فریال و مهرداد
 • سلام میخواستم بدونم که چرا سایتتون اینقدر سبک بال شده و دیگر از آثار زیبای قبلیتون خبری نیست و اگه اشتباه نکنم 3تا سایت داشتین که الان تعطیلن میشه بیشتر توضیح بدین.ضمنا من متاسفم برای کار زیباتون که توسط افراد سودجو به سرقت رفتو اجرا شد.خواهشا برامون بیشتر توضیح بدین.مرسی عززززززززیزم.
  باسپاس از شما نازنینم.البته بایدبگم که این وبلاگ فعلا به صورت آزمایشی است و بنده و دوستانم در حال یک برنامه ریزی جامع برای هرچه فراختر نمودن این وبلاگ هستیم که چیزی بالغ بر 100ترانه بکر
  و دست نخورده در حال اضافه شدن به این وبلاگ است که به امید خدا و با پشتیبانی روحی ومعنوی  شما عزیزانم به زودی به مرحله اجرا گماشته خواهدشد.وبعضا بدلیل چند کار جدید در حال ضبط وقت کمتری برای این موضوع منظور شده که این مسئله نیزبه زودی زود قابل حل است وبیشتر سعی دارم که آثار بکری که هنوز اجرا نشده اند را بسان ترانه های موجود دروبلاگ قرار دهیم وبزودی باشما همترانه های ارجمندم تجدید بیعت خواهیم کرد .

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی