ترانه نوین

گزیده عاشقانه های کسری مهرگان به کوشش((هانیه سالاری))

ترانه نوین

گزیده عاشقانه های کسری مهرگان به کوشش((هانیه سالاری))

مقدمه:زکات علم"نشر آن است.

بی کمالیهای انسان ازسخن پیداشود

پسته ی سربسته چون لب واکندرسواشود.

باسلام ودوصد درودبریکایک شماهنردوستان همترانه.امابعد:

یاران"مااکنون این افتخاروموهبت رایافته ایم که هرازچندگاهی درخدمت شما

نیکان اهل ادب باشیم وشماراباپهنه ی بیکران ولاجوردی شعروترانه غنی پارسی مانوس کنیم.یاران نیک پسندمن:بلاشک"میهن هنرپرورماازنخستین وبارزترین عرضه کنندگان هنرسخنوری وترویج اعجازکلام وادب بوده وهمچنین بزرگان وکبار"ماازقلمداران وطلایه داران این ورطه ی سبزبوده اندوهمچنین درعصرکنونی ومعاصرمانیز:باادغام کلام با نوا وموسیقی اثاری دلپسندی توسط بزرگان واساتیدماخلق شده که درذهن وسینه های همه ی مانهادینه

شده ودرخلوتمان انهارازمزمه میکنیم.البته که این موردجای بسی سپاس وقدردانی معنوی دارد"وبراستی که شکران این نعمت دلنوازباکلام ادا نخواهدشد.ازگذشته تاکنون با وصلت:موسیقی وترانه اثاری پدیدامدندکه مارا به دنیای روحبخش هنرسوق دادند.گاه باانها:عاشق"شدیم .گاه بااعجازکلام

وبطن شعروترانه ان چیزی درسینه هامان لرزیدوخاطراتی رادرصفحه عمرمان

پدیداوردکه فراموش ناشدنیست وقالبی اززندگی مارا درحیطه ی حریرخود گماشت.امایارانم:دراین میان "باتوجه به رشدونموی موسیقی ونهادینه شدن

این هنردرصحن زندگی هریک ازمااثار ویابهتربگویم وصله هایی ناخلف زاده شدند که چه ظالمانه خودرامنصوب به این پهنه ی پاک میدانند که البته این امربهتانی بس بزرگ است.قطعاتی که:پر است ازخالی بودنوباکلام وبطن پوچ وهرزه وبی محتوایشان سعی برمخدوش نمودن هویت پاک این ورطه ازهنر نمودندورمزایشان سوئاستفاده ازکمبودشناختی است که:برخی ازعوام"جامعه نسبت به یک اثرهنری دارندوازاین نطفه ناپاک نردبانی برای به عرف رسیدن وشهره شدن چندروزه شان استفاده نمودند"هرچندکه راه موسیقی مارابه بیراهه بکشندکه این موضوع بدلیل بی مسئولیتی وبی هویت بودن ایشان است .یارانم:تمام سعی وکوشش مابراین است که این هنرباستانیمان رابصورت علمی وحرفه ای"ودانشگاهی به شما هنرجویان وهنردوستان نازنینم معرفی کنیم.تاباشدکه باتوکل به ذات حقوباهمیاری شماسرورانم بتوانیم گامی هرچندکوتاه دررشد وتوسعه این هنرنفیس که:توسط بزرگان وگذشتگانمان که چون دایه ای مهرورز انرادردامن گرمشان پرورانده اندوازشیره ی سرانگشتان"وبغض قلم وندای حنجره هاشان تغذیه نمودندتا این هنربه ماوایندگان برسدبرداریم وصدالبته که این امربدورازیاری وهمدلی شما یارانم چیزی دورازباوروناشدنیست پس اینک باهمپایی یکدیگراین راه رامیپیماییم.حال سخن راکوتاه میکنم وشما را بابال حریر هنربه دریای نیلی"ترانه میبریم:ابتدابایدبراین موضوع اشاره داشت که باوجودکثرت

مخاطبین یک اثرکلامی*ناممکن است که یک ترانه یاقالب موسیقی خاصی بتوانداذهان تمام مخاطبین خودرا ارضاکند"اما میتوان بابکارگیری فنون وخط مشی منحصربه این هنراثری راارائه نمودکه سلیقه خاطرسواداعظم جامعه را

جلب نمایدوالبته که این موضوع نیازمنددستانی تواناست وازانجایی که شبهه

ای درتلفیق کلام وموسیقی برای خلق یک ترانه وجودنداردبایدنهال این امردرهرطبقه ازاجزابه نحواحسن کاشته شودتاحاصلی سبزپدیدارشود.که ماملموسا این موضوع رادرتاثیربرروح وروانمان دریافته ایم"وبه همین دلیل است که بهترین وجاودانه ترین اثاردرفضایی صورت گرفته که درهرشاخه ی ان افرادی مستعد وهنرمندنهان شده اند.که با ترکیب اصولی وعلمی این موضوع نیک ترینها رامیافرینندبه طورمثال"شاعروترانه سراباذوق دست وقلم خودزیباترین ونافذترین وازه ها رابه خدمت میگیرد ودرمصحف هنربه رقص درمیاورد.نوازنده اثرمتناسب بااحساسات درونی وعاطفی جامعه چه عاشقانه وپاک خلق میکند.مجری این پروسه که خواننده اثراست انرابانجابت حنجره اش به گوش وقلب ما تحفه میکند.بایداشاره داشت که تمامی اجزای یک اثردریک طبقه مقررشده وهریک به نوبه خودومتناسب باهنرش نقش یکسانی رادراین موردایفامیکنند"امامتاسفانه درعصرکنونی ماحق وحقوق شاعروترانه

سرا به اچحاف گماشته شده وافرادتنها وتنها خواننده رابانی یک اثرمیدانندوحتی ممکن است که شخصی اثری راتاسرحدپرستش دریابدبدون

اینکه ترانه سرا وآهنگسازان اثررابشناسدوالبته ومتاسفانه این نابرابری واچحاف برحوزه مالی یک اهنگ هم پرده گماشته.البته که برروی هنرنتوان قیمت نهادامااین نابرابری امروزه دربخش وسیعی ازموسیقی مانهادینه شده حال بایدبراین اشاره داشت که سرودن یک اثرکلامی نیازمندبه سوادوعلم وپیشینه فرهنگی وادبی یک فردوعشق وذوق اوست وشناخت اصول وفنون یک سروده ازمهمترین هاست.ترانه نیزماننددیگرمحبوبات هنری برقواعدی استوارشده وخط مشی منحصربه خودراپی میگیردکه متاسفانه این مهم بدلیل(بخل)ویا کم لطفی واقع شده وهرشاعروسراینده ای حاضر برنشران نیست وازانجاییکه بزرگانمان به مااموختندکه:{زکات علم نشران است}.

مانیزسعی براین داریم که این موضوع رابطورکاملا وسیع وعلمی وتشریحی برای شما نازنینان به عرصه نمایش بنهیم وامیدمان براین است که بایاری شما هنرپروران براین ایده جامه عمل بپوشانیم واین موضوع رابصورت اکادمیک وپله ای همراه با اشعارودلسروده های این حقیربه شما یاران که حقیقتا لایق سبزترینهایید"هدیه کنیم وانرا به صورت جلسه ای ارائه کنیم.

شناخت هنرسخن آرایی وفنون کلامی:

بیشترسخن سرایان ازدیربازتاکنون میکوشندکه کلام وسخن خودرا ازسادگی دورکنندوانرابازیورها و فنون سخن ارایی بیارایندکه این موضوع دارای قواعدی است که اهل ادب ازدیربازباانهااشنایی داشته وباهنرمندی وظرافت آنراعملی میکردند:گاه کلام راباتشبیهات لطیف آراسته اند"وزمانی به استعاره"کنایه"ایهام"وسایرفنون ادبی روی آورده اندتاآنچه میسرایند ومینگارندگوشنوازودلنشین باشدوبه مخاطبین آثارشان اثری افزونتر برجای نهدکه ماچندموردراکه مربوط به مقوله ی موردبحثمان است به اختصارذکرمیکنیم:

1.فصاحت:عبارت است ازروانی وروشنی سخن"بدان سان که برذهن مخاطب گران نباشدوطبع راآزرده نسازدودرتعریف آن گفته اندکه:فصاحت:دوربودن کلام ازضعف تالیف"تنافرکلمات"تکرار"وپیچیدگی معنوی ولفظی ومخالفت با قیاس:یعنی اصول وقواعددستوری.

2.بلاغت:کمال ورسایی سخن است ودراصطلاح ادبی تطبیق کلام بامقتضای حال ومقام وموکدساختن یک سخن اگرنیازمندتاکیداست واگرنیست که دراین صورت ازاین امربپرهیزند.

همچنین دانشی راکه باآن رسایی سخن رامیسنجند عبارت است از:

معانی."بیان بدیع".عروض وقافیه...

ازانجایی که یکی ازبارزترین اجزای هنرسخن سرایی که همزادشعرنیزهست ترانه"است که به اعتراف اجماع اهل ادب:پیچیده ترین وظریفترین نوع ارایه ها

وهمچنین محصولات کلامی است که درخلط آن باموسیقی اثری شگرف پدیدمیاید به طوری که بقدری میان آنها اتحادوتوازن نهان باشد که از1اثرهنری 2برداشت پدیدنیاید ماننداینکه موزیک ماراجایی ببرد وکلام جایی دیگر وترکیب نوا وکلام ماندگاری یک ترانه رابه مراتب فزون میکندکه هریک ازاینهادرعین همزادبودن هریک الفبای منحصربه خودرادارند.حال ما دراین بخش میکوشیم تا اسکلت بندی واجزاوپایه های یک ترانه راکه یک سروده برروی ان بناشده رابه زبان ساده وکاملا علمی وحرفه ای به مرحله ی تدوین بگماریم........

به قلم:کسری مهرگان

KasraMehregan021@Gmail.com

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی